Life

HANDBOEK DOUANE PDF

Handboek douane en internationale handel. Front Cover. Fernand Rutten Bibliographic information. QR code for Handboek douane en internationale handel. Douanewetgeving; Onderwerp: administratieve samenwerking, douane, douaneharmonisatie, fiscaliteit, handboek, initiatief van de EU. RUTTEN, F. and SERNEELS, A., Handboek Douane en Internationale Handel , Antwerpen/Groningen/Oxford, Intersentia, SCHOLZ-REITER, B .

Author: Tugrel Tygogami
Country: Bolivia
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 22 November 2010
Pages: 474
PDF File Size: 6.70 Mb
ePub File Size: 4.20 Mb
ISBN: 253-9-25889-181-9
Downloads: 13637
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulull

Besloten is om een nadere toelichting te geven op het AEO-criterium deugdelijke administratie art 39, letter b, DWUen met name de eisen die worden gesteld aan de administratie en de administratieve organisatie en interne beheersing art 25, lid 1, onder a en f, UVo.

Handboek Douane en wetteksten DWU

Voor de eisen die aan de machtiging gesteld worden zie Handboek Douane 2. Gespecialiseerde douane-expediteurs krijgen een deel van hun opdrachten van douanr dienstverleners.

Bij twijfel zal diepgaander onderzoek moeten worden gedaan. Deze controle wordt doorgaans gedaan door de boekhoudafdeling van de vertegenwoordiger. Ook moeten er procedures zijn voor wat betreft het al dan niet navragen en de acties die genomen worden bij twijfel over de verklaring door de vertegenwoordigde. Bij een kleinere of beginnende vertegenwoordiger zal dit percentage juist hoger moeten liggen.

Ook analyse op basis van de goederensoort kan nuttig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van: Een douanevertegenwoordiger zal bij zijn softwareleverancier minimaal moeten nagaan hoe de leverancier kan garanderen dat de software juist werkt en up-to-date is. Zowel in de vastlegging van de interne controle als in het betreffende aangiftedossier moet hierover informatie terug te vinden zijn.

  ACT08 DATASHEET PDF

De AEO-guidelines gelden onverkort, deze toelichting is een aanvulling daarop. Ook kan de opdracht als zodanig twijfel oproepen.

Handboek Douane en wetteksten DWU

In sommige gevallen wordt er een eenmalige machtiging afgegeven, er is dan ook sprake van een eenmalige opdracht tot aangifte. Na het doen van aangifte zal, conform art.

Het is belangrijk dat de resultaten van de interne controles worden vastgelegd. Deze controles kunnen op verschillende manieren gebeuren. In sommige gevallen is het nog mogelijk om de aangifte te herstellen of te annuleren.

Het verstrekken van de benodigde informatie over de zending door de opdrachtgever of vertegenwoordigde hzndboek worden aangemerkt als de opdracht. U bevindt zich op: Hierdoor is de opdrachtgever tot het doen douan aangifte niet altijd diegene die wordt vertegenwoordigd veelal de aangever in juridische zin, bijv.

De aanpassingen naar aanleiding van de handbboek moeten inzichtelijk kunnen worden gemaakt douanw de Douane, zodat zichtbaar wordt dat opvolging wordt gegeven aan de uitkomsten van de monitoring en dat het management erbij betrokken is.

Hoe wordt de status van de aangifte bewaakt 5. Ook zou naar het aantal bevindingen in relatie tot het type klant gekeken kunnen worden binnenlandse of buitenlandse klant; opdrachtgever is tevens vertegenwoordigde of opdracht niet rechtstreeks verkregen etc. De interne controle op de kwaliteit van de aangiften zal bijvoorbeeld moeten zien op:. Het moet duidelijk zijn voor de medewerkers hoe te handelen als er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van een klant, de benodigde informatie niet beschikbaar is, er twijfel bestaat over de juistheid van de aangeleverde gegevens, welke informatie vastgelegd moet worden, hoe te handelen in bepaalde gevallen, etc.

  ATELES CHAMEK PDF

Bijvoorbeeld zou geanalyseerd kunnen worden of er meer fouten gemaakt worden door bepaalde medewerkers of een bepaald kantoor. De minimale gegevens zijn: U moet Javascript activeren douanne onze internetsite te zien. De heffingen worden doorgaans maandelijks gecontroleerd door de vertegenwoordiger aan de hand van het zogenaamde OGA overzicht gedane aangiften en de daarbij behorende maandelijkse UTB ten behoeve van de betaling op het maandkrediet, die worden verstrekt door de Douane.

Om te mogen optreden als Douanevertegenwoordiger in de zin van artikel 5, lid 6 en 18 DWU moet een bedrijf, op grond van artikel 1: De vereisten aan de administratie zijn afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten.

Originele certificaten zijn documenten met een fysiek waarmerk, zoals een stempel, van een douaneorganisatie of andere organisaties zoals kamers van koophandel. Een dergelijke controle is voldoende maar wel het minimale. Nieuwe tariefmaatregelen, antidumpingheffingen, van handbkek zijnde nieuwe ontwikkelingen etc. De steekproef dient een representatief percentage te zijn van het totale aantal aangiften.

Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om jaarlijks door middel van een steekproef een deel van het bestand opnieuw te bekijken.

Ook kan indien mogelijk bij het aannemen van de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever voorafgaand een verklaring afgegeven worden.